GDPR

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL, cu sediul social în Sat Jilava, Comuna Jilava, Strada: Nicolae Bălcescu nr.23, Județ: Ifov, Cod poștal: 077120 înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J23/3635/2021, cod fiscal nr.44426564, reprezentată de Răileanu Gabi Ionuț, cu funcția de Administrator, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul in care beneficiati de servicii in cadrul societatii nostre

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al societății

MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume; CNP, număr de telefon şi/sau adresă de e-mail, imagini video sau fotografii, doar cu acceptul dumneavoastră în scopul de a putea beneficia de anumite serviciile oferite de societate.

II.2. Dacă sunteți colaborator sau voluntar

(I) Conform Codului Muncii, Legea 53/2003, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: Nume, Prenume, CNP, data naşterii, sexul, seria şi numărul actului de identitate, adresă domiciliu, cetăţenie, carte de munca adeverinţe de vechime, profesia, funcţii ocupate, nivelul instruirii/studii finalizate, diplome obţinute, date contact – număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura, date furnizate prin CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea II de mai sus, prelucrate cu respectarea condiţiilor legale, prin natura activităţii societati, pot fi prelucrate de către societate direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

În vederea îndeplinirii activităţilor specifice:

1.1 În scopul prestării serviciilor solicitate de către Clienți:

1.2 În scopul îndeplinirii responsabilităţilor legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice) către instituţiile publice reglementate de lege;

1.3 În scopul îmbunătăţirii serviciilor, gestionării solicitărilor/ reclamaţiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor necesare – în contextul prelucrărilor de date ale clienților;

1.4 În scopuri de publicitate – informari periodice pe e-mail si imagini video sau fotografii postate pe siteul nostru din timpul cursurilor, doar pentru cei care si-au dat consimtamantul;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare: Ordin nr. 52/2002, Legea nr. 333/2003 modificată și completată, REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), actualizate.

III.2. În vederea încheierii şi executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

2.1 În vederea încheierii şi executării contractelor de colaborare sau voluntariat;

2.2 Executarea contractelor privind furnizarea de servicii, încheiate cu Clienții;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare: Legea nr. 53/2003 Codul muncii, Legea nr. 78/2014, actualizate.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare şi ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligaţiile aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziţiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, societatea să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

V. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VI. Securitatea datelor cu carater personal

MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL acordă o importanţă deosebită confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal şi înţelege să asigure siguranţa acestora pe parcursul activităţilor de prelucrare din prezenta politică de confidenţialitate. în acest sens, societatea implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaţiunilor de prelucrare.

VII. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea/executarea unui contract sau acordarea unor servicii, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziţie de către societate. În unele cazuri, refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecinţă imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziţia dumneavoastră.

Cu toate că societatea nu cere acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal deoarece prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului, este posibil ca acest acord să fie uneori necesar conform legii.

VIII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

· dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL, conform celor descrise în prezentul document;

· dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

· dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

· dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

· Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

· dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

· dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

· dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților

persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

· dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

· dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

IX. Confidențialitatea datelor minorilor

Site-ul www.reposturare.com nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul ca minorul aflat în custodia sa a furnizat site-ului www.reposturare.com, datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat MASTER THERAPY INTERNATIONAL SRL, la adresa de e-mail contact@reposturare.com . În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal, prin intermediul site-ului www.reposturare.com, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

XI. Fișierele de tip cookies Site-ul www.reposturare.com utilizează fișiere de tip Cookie, de la terte parti, pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe siteul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin set ările din browserul dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații despre fișierele de tip cookie la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie(Hyperlink)

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@reposturare.com

close

Salut 👋
Îmi pare bine să te cunosc.

Înscrie-te pentru a primi conținut minunat în căsuța de email, în fiecare lună.

Nu facem spam! Citește [link]politica noastră de confidențialitate[/link] pentru mai multe informații.